Wizja i misja szkoły

1. Szkoła stwarzająca szanse rozwoju wszystkim uczniom.
2. Szkoła kształcąca Polaka i Europejczyka.

Zaledwie kilkuletnie funkcjonowanie szkół gimnazjalnych nie rozwiązało wszystkich problemów związanych z ich powstaniem, wdrażaniem nowych programów edukacyjnych, ciągłym dążeniem do tworzenia warunków, w których każdy uczeń odnajdzie właściwy sobie kierunek rozwoju z uwzględnieniem potrzeb zarówno indywidualnych, jak i społecznych, co w naszej szkole jest niezwykle istotne.
Jesteśmy i pozostaniemy nadal szkołą integracyjną, wpisaną w środowisko łódzkie. Zależy nam zatem na kształtowaniu właściwych postaw wobec drugiego człowieka, uczenia wrażliwości, poszanowania dla odmienności. Wraz ze wznoszeniem barier architektonicznych dążymy do złagodzenia oporów, objawów nietolerancji i braku akceptacji w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi ruchowo, mającymi deficyty  emocjonalne lub intelektualne. Pragniemy być otwarci na współpracę z innymi, powstającymi na terenie Łodzi szkołami, w których kształcą się uczniowie w klasach integracyjnych, wzbogacając swoją wiedzę i spojrzenie na sprawy integracji, służąc sobie wzajemnie pomocą na bazie zdobytych doświadczeń.
Kontynuowanie idei szkoły  integracyjnej ułatwia nam osiąganie drugiego celu. Zadaniem współczesnej szkoły jest wychowanie młodego człowieka otwartego na świat i ludzi, który nie obawia się nowych wyzwań, jest odważny, w zadawaniu pytań i znajdowaniu odpowiedzi, potrafi odnaleźć swoje miejsce w jednoczącej się Europie. Pragniemy aby nasi wychowankowie byli przywiązani do tradycji narodowych, wszechstronnie wykształceni, umieli pokonać bariery językowe, szanować odmienności kulturowe, byli ciekawi świata, patrząc na niego krytycznie – dostrzegający prawdziwe wartości, aby stykając się z „różnorodnością” potrafili zachować własną indywidualność.

Misja szkoły

1. Szkoła nowoczesna stwarzająca szansę rozwoju wszystkim uczniom.

 • dążenie do prowadzenia zajęć w małych zespołach uczniowskich – zajęcia w grupach.
 • modyfikacja oferty kół zainteresowań
 • organizowanie zajęć uwzględniających potrzeby młodzieży z klas integracyjnych
 • dążenie do nauczania równoległego dwóch języków obcych w tej samej klasie
 • tworzenie klas profilowanych uwzględniających predyspozycje i zainteresowania młodzieży
 • rozszerzanie zastosowań technik informatycznych w procesie edukacyjnym
 • wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności wraz z równoległym kształtowaniem właściwej postawy wobec siebie, rodziny, społeczeństwa, przyrody i kultury
 • mobilizowanie młodzieży do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły poprzez działalność samorządów: klasowych i szkolnego
 • dostosowanie pracowni do potrzeb uczniów klas integracyjnych
 • stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej biblioteki szkolnej
 • rozszerzenie oferty zajęć warsztatowych mających na celu kształtowanie postaw charakteryzujących się: tolerancją, otwartością,samoakceptacją
 • uczenie celowego, zorganizowanego, efektywnego działania i krytycyzmu w ocenie równych zjawisk społecznych
 • wspieranie rodziców w procesie wychowania
 • angażowanie rodziców w realizację zadań szkoły
 • utrzymywanie kontaktów z absolwentami, zainteresowanie ich dalszym rozwojem
 • dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom poprzez nadzór pedagogiczny i współprace ze strażą miejską i policją.

2. Szkoła wychowuje dla potrzeb zjednoczonej Europy z zachowaniem tożsamości narodowej.

 • Kształtowanie umiejętności językowych poprzez nauczanie w języku niemieckim wybranych przedmiotów
 • utrzymywanie kontaktów z innymi szkołami europejskimi realizując program wymiany młodzieży
 • podtrzymywanie i rozwijanie osobistych kontaktów uczniów z różnych krajów w ramach wymiany korespondencyjnej
 • dążenie do uzyskiwania certyfikatów z języka niemieckiego przez uczniów kończących edukację w klasach dwujęzycznych
 • wykorzystywanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie potocznej przy realizacji programu – Socrates Comenius
 • realizacja ścieżek edukacyjnych mających na celu poszerzenie wiedzy i zdobycie szeregu umiejętności niezbędnych w dalszym kształceniu, w oparciu o istniejące programy innowacyjne
 • promowanie szkoły w środowisku lokalnym poprzez ożywianie kontaktów ze wspólnotą mieszkaniową, zagospodarowanie terenu wokół szkoły tak, aby stał się miejscem służącym do rekreacji i wypoczynku, będącym powodem do dumy z przynależności do społeczności szkolnej
 • utrzymywanie kontaktów z patronem szkoły, czerpanie z jego doświadczeń, stosowanie idei zgodnego współistnienia różnych kultur, nacechowanej chęcią poznania i zrozumienia
 • systematyczne zamieszczanie na stronach internetowych bieżących informacji dotyczących funkcjonowania szkoły, osiągnięć uczniów, nauczycieli, aktualizowanie oferty edukacyjnej
 • propagowanie wiedzy na temat realizowanych przez szkołę programów edukacyjnych europejskich i ogólnopolskich, prezentowanie osiąganych efektów.

 

Komentarze są wyłączone.